Algemene voorwaarden

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Monokrohm (hierna genoemd: ‘de fotograaf’) en de opdrachtgever. De opdrachtgever is een natuurlijke persoon of rechtspersoon. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Voor specifieke onderdelen van de opdracht, bijvoorbeeld videografie, doet de fotograaf mogelijks beroep op partners of associates. Ook op deze onderdelen van de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Vergoeding

Voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht ontvangt de fotograaf een vergoeding, waarvan mogelijks een voorschot. De prijzen die van toepassing zijn, worden vermeld op de website en/of offerte. Tenzij anders vermeld, is de vermelde prijs in euro en inclusief btw en verplaatsingen in België. De prijzen kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn echter van toepassing op opdrachten die na de wijziging worden vastgelegd. Offertes zijn geheel vrijblijvend en verplichten niet tot uitvoering van de opdracht.

In bepaalde gevallen zal een deel van de overeengekomen vergoeding worden gefactureerd als auteursrechten. Dit wordt steeds op voorhand aangegeven door de fotograaf.

In uitzonderlijke gevallen valt een overeenkomst onder ‘vrij werk’, waarbij de tegenpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn. De fotograaf beslist autonoom en eventueel zelfs na levering van de prestaties of een fotoshoot onder ‘vrij werk’ valt, zelfs indien vooraf een offerte werd opgemaakt of een prijs werd overeengekomen.

Levering

Foto’s worden afgeleverd via een online galerij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Hoeveel foto’s worden afgeleverd is afhankelijk van de opdracht en zal per opdracht omschreven worden.

De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl af te werken. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Drukwerk, waaronder albums, worden door de fotograaf verzonden via gewone post. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of andere koerierdiensten.

Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij 2 weken om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de levertermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Voorschot

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om het voorschot te voldoen cash of per overschrijving op rekeningnummer BE64 0018 9462 8652 binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Pas na overschrijving van het voorschot is de datum definitief gereserveerd. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is.

Betaling restbedrag

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de rest van het totaalbedrag te voldoen cash of per overschrijving op rekeningnummer BE64 0018 9462 8652 binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. In geval van laattijdige betaling is het mogelijk dat de fotograaf de afgewerkte foto’s en/of het drukwerk achterhoudt tot het volledige factuurbedrag is betaald, ongeacht de afgesproken levertermijn.

Verplaatsing

Voor het fotograferen van huwelijken: de overeenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever komt tot stand voor één specifieke datum. Indien de opdrachtgever de datum van de opdracht wil veranderen om welke reden dan ook, kan de fotograaf een administratieve kost aanrekenen van maximaal 200 euro. Het veranderen van de datum is daarbij enkel mogelijk tot 30 dagen vóór de oorspronkelijk afgesproken datum en indien de fotograaf nog beschikbaar is op de gewenste datum. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, wordt de opdracht beschouwd als geannuleerd en gelden de annuleringsvoorwaarden.

Voor overige fotoshoots: verplaatsen van de geplande datum is kosteloos mogelijk in geval van verwittiging tot ten laatste 24 uur vóór de oorspronkelijk afgesproken datum. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, wordt de opdracht beschouwd als geannuleerd en gelden de annuleringsvoorwaarden.

Indien een zwangerschapsfotoshoot niet kan plaatsvinden omwille van een vroegtijdige bevalling, geldt de vorige paragraaf niet en mag de zwangerschapsfotoshoot worden verplaatst en ingepland als koppelfotoshoot of familiefotoshoot of korting van het factuurbedrag op een newbornfotoshoot binnen 12 maanden na de oorspronkelijk geplande datum.

Annulering & retour

Voor het fotograferen van huwelijken: indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of het tijdstip van annulering. 

Voor overige fotoshoots: indien de opdrachtgever de opdracht annuleert tot ten laatste 24 uur vóór de oorspronkelijk afgesproken datum, kan op verzoek het reeds betaalde factuurbedrag worden terugbetaald exclusief een schadevergoeding van maximaal 75 euro. Indien de opdrachtgever de opdracht minder dan 24 uur vóór de fotoshoot annuleert of niet komt opdagen op de fotoshoot, wordt het factuurbedrag niet terugbetaald.

Ingeval de opdracht niet kan worden uitgevoerd door de fotograaf omwille van ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing, bijvoorbeeld verplaatsing naar een andere datum of vervanging door een andere fotograaf. Indien er geen oplossing kan gevonden worden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. In dat geval zullen de reeds betaalde sommen worden terugbetaald aan de opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen na de opzegging.

Drukwerk (waaronder albums) en digitaal aangekochte bestanden zijn niet retourneerbaar. Het akkoord van de opdrachtgever met de foto’s, het ontwerp van drukwerk en begeleidende teksten ontslaat de fotograaf van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de vorm en inhoud van de foto’s, het ontwerp van drukwerk en begeleidende teksten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden aangevraagd.

Overmacht

Wanneer de opdracht niet uit te voeren is omwille van overmacht, heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding aan de opdrachtgever. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, stormschade, overstroming, brand, machinebreuk, overheidsmaatregelen en andere onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken.

Aansprakelijkheid

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, etc. van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of na de uitvoering van de opdracht.

Auteursrecht (Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten)

De foto’s die resulteren uit de opdracht, zijn onderhevig aan auteursrecht. De foto’s blijven steeds de intellectuele eigendom van de fotograaf, tenzij anders overeengekomen. Bij volledige betaling van de opdracht krijgt de opdrachtgever het recht om de foto’s te gebruiken, publiceren en reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de opdrachtgever-rechtspersoon. De opdrachtgever verbindt zich ertoe elke publicatie van het fotomateriaal gepaard te gaan met de vermelding ‘© Monokrohm – Tessa Delbeke’. Het is de opdrachtgever verboden om de foto’s te wijzigen, bijvoorbeeld bijsnijden of aanpassen van kleuren en contrasten.

Portretrecht

Foto’s genomen door de fotograaf kunnen ten alle tijden worden gepubliceerd op de website, sociale media en andere communicatiedragers van de fotograaf. Indien de opdrachtgever hier niet mee akkoord is, dient hij dit vóór de uitvoering van de opdracht te melden aan de fotograaf.

Bewaring

De foto’s die resulteren uit de opdracht, worden door de fotograaf minimum 30 dagen na uitvoering van de opdracht digitaal bewaard.